Home » Uncategorized » Zithowa 10 zakatetezgelo ka foni yinu kuti mukhale nayo nyengo zitali

Zithowa 10 zakatetezgelo ka foni yinu kuti mukhale nayo nyengo zitali

Advertisements

Smartphone ni foni izo mungachita kupapaska na woko pela yayi chifukwa olo yiŵe nama bitani weeeee nayo yingaŵa smartphone chikulu nja madazi ghano.

Sono kuti foni mukhale nayo nyengo zitali mukwenela kulondezga zinthowa izi ndipo mungazipulumbujanga chaaa.

SmartphonesAll

NTHOWA 10  ZAKE NI IZI:

1. Chakwamba woneseskani kuti muleke kunjila kaufwiti.

Kaufwiti ni nthangwanika iyo yikunjila mu foni mwinu kwizila ku internet chomene pala mukutemwa vakuti uku nkhunjila mbwenu munjileso uku (visiting several web browsers in search  of something) mbwenu manyani kuti foni yinu yinjilenge kaufwiti ndipo pala kanjila mbwenu mukhalenge nayo nyengo yitali yayi chifukwa ndimo yalikupangikila ma smartphone. Pekhapekha munjizgemo anti-malware iyo yikuchemeka kuti malwarebytes kuti foni yinu yitetezgeke, chepeskani vakudofya ma link.

 

2- Sungani malo ya foni.

Smartphone yiliyose yikuŵa na malo yakuti yithutilengepo makola (mwalupusu ndimo tingayowoyela). Sono pali vinthu vinyake ivo malo aya vikuyachepeska nthena whatsapp, mafoto, mavidiyo ndivo kanandi vikutola malo aya. Yezgani kusisita kuti malo yaleke kulyeka chomene. Kwene pali mafoni yanyake ayo malo mukuchita kugula card iyo yikuchemeka kuti memory card panji kuti SD card mbwenu suzgo palije chifukwa ivo vili mu foni yinu (applications) ŵana vibabilenge ku SD panji MC yinu iyo.

 

3- Chifomezi panji kuzizila chomene

Smartphone zikukhumba chaa kuti zikhalenge zakuthukila  panji  kuzizima chomene chifukwa mbwenu ubwezi na imwe umalenge sonosono apa. Pala mwawona kuti foni yinu yathukila mpaka 100-113 degrees mbwenu manyani kuti mutayenge sonosono apa kweneso pala kuzizima kwafika –30 panji –40 degrees napo mbwenu pakhola.

 

4- Gwiliskani ntchito mazgo yakuti “mata pa jani”

Pala mulikugulila dala smartphone iyo njakudula mbwenu manyani kuti suzgo lidoko ilo foni yinu yingaŵa nalo mbwenu kulidelela chaa chifukwa  lingamanya kunanga vinthu vinandi ndipo mungapanganga ving’unu kuti munozgenge mwekha chaa abwezi. Foni yinu mulutenge nayo ku ŵakaswili ŵanadi not ŵakampopa ngolo.

 

5- Kajoyinilo ka jaghayagha ku foni yinu

Pala foni yinu munjizgengeko jaghayagha panji kuti USB mbwenu mukwenela kuti muchenjele chomene chifukwa kubudiska waka pachoko mbwenu foni yanangika kwamala. Pakunjizga jaghayagha tikuchita kututuzga nankhongono yayi chifukwa tumawaya twake ŵalikupanga twambula kukhola. Woneseskani kuti mwagwiliska ntchito sayizi yake nadi.

 

6- Thumba la pamanyuma  kuŵikamo foni yayi

Pala mwavwala buluku la “ABota nitayeni” panji kuti skin tight nthena ma jeans mbwenu mungaganganga chaa kuti foni yinu yikhale mu thumba la pamanyuma pinu chifukwa yingamanya kusweka pala mukukhala pasi olo kwibika na ŵankhungu chifukwa yiwonekelenge chomene.

 

7- Tiyeni tiyipumuzgengepo foni yithu

Chinthu chilichose chikukhumbikwa kupumula. Sono nanga yingaŵa foni pala mukuyipumuzgapo chaa mbwenu manyani kuti mukuchepeska vyaka vakuti mukhale nayo foni iyi.

 

8- Foni yinu yikhalenge yakukiya nyengo zose

Pala tikuti kukiya kuti tikung’anamula kuti mutole phadiloko nakujalila foni munyumba  yayi kwene woneseskani kuti muyijulenge na password panji kuti nambala ya chisisi iyo mukuyimanya mwekha kuchitila kuti munthu munyake wangaseŵeleskanga foni yinu chaa.

 

9- Mafoni yanandi  maji mphawubwezi yayi

Nangauli pali foni zinyake izo zikujitetezga ku maji pala yabila kwene zinandi zilikupangika kuti malingana yanjila maji mbwenu matenda yayamba.

 

10- Gwiliskani ntchito zinthowa izo zingamanya kusunga batili

Batili likusaŵa chaa kuvuka pala foni yinu yikutanda ku internet. Yezeskani kuti nyengo zinyake mujalenge internet nthena usiku pala mukugona olo nyengo yiliyose iyo mukumanya kuti foni mulije nayo ntchito. Kweneso pali vinandi ivo vikulya batili nthena kujambula vithuzi, kujula malo yakuti foni yimanyenge uko muli etc etc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: