Home » Uncategorized » Moscow yawoneska bomba ilo sono liswenge mbili chalo chose phiiiiii

Moscow yawoneska bomba ilo sono liswenge mbili chalo chose phiiiiii

Advertisements

951256-image-1441460300-396-640x480

MOSCOW yawoneska bomba ilo sono liswenge mbili pa chalo chose cha pasi.

Bomba ili likuchemeka na zina lakuti Tsar bomb ndipo uko latyonda hokoyo take cover kweneso lina zina lamilangwe lakuti AN602

Pala nafika pafupi na bomba ili mbwenu thupi lane likunjenjemela lekha nthena kuganiza umo likuvakazila vinthu uko latyonda”  ndimo wakayowoyela dada munyake wa vyaka 62

Russia yati vyalo vingatenthemanga yayi chifukwa:

“Ise tikuviphalila waka kuti nkhwesa ŵaleke ndipo tingamanya kuvipenkhela mamphina pa mutu kwambula mantha”

Russia ntchalo icho chikujalila pakupanga mabomba ndipo America yilikuyamba nikale kuŵaphalila kuti luso lakutenthemeska ŵanthu pakupanga mabomba yapachanya ŵalileke

Ichi chikulongola pakwelu kuti pala kungazakaŵa world war mbwenu chalo chingazakamala mwaluŵilo chomene.

Chalo cha Russia na chakwa Mugabe ni dyaka apa nane nidyakepo ndicho chifukwa dada uyu wanamutonyolo. Mukwenela kumanya kuti pala munthu wakufuntha wamuti “Iwe nikutimbenge” mbwenu manyani kuti chadyaka pa libwe.

Mugabe wakugomezga Russia chifukwa kuŵevyenge ivo chaaa nthena “ananu ŵalikuŵatwesula kale ŵanthu”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: