Home » Uncategorized » Nyifwa ya mwana yapangiska kuti vindalama vithike ku mawupu

Nyifwa ya mwana yapangiska kuti vindalama vithike ku mawupu

Advertisements

951177-PartPARPar-1441440167-655-640x480

TURKEY:

Kuli kwiza vindalama mayilo mathumbamathumba kufuma ku  ŵanthu ŵaku Europe ŵati ŵawona chitanda cha mwana chati vuname mumphepete mwa maji ku Turkey.

Britain sono yili pa mpanipani kuti mpaka nayo yitolepo chigaŵa pa ŵanthu awo ŵakusuzgika ku Turkey chifukwa chakuchimbila vigeŵenga ivo vikuchemeka kuti ISIS ku Syria.

David Cameron uyo ni prime minister walengeza kuti sono Britain yipelekenge £100 Million iyo ni 137 Million  euros panji tiyowoye ma dollars  kuti ni $153 Million.

Ndipo wupu wa UNICEF wati chifukwa cha chitanda chamwana sono wovwili wa ndalama wajumpha 105%.

Apo chitanda ichi ŵakachiposita mu mphepo mbwenu wupu wa International Onlympic Committee papo ukapeleka $2.2 Million khechekheche.

951177-RefugeesImmigrantsAFP-1441439940-206-640x480

Bayern Munich football club nayo yati yipelekenge $1 Million kweneso yati yisazgilengeposo pa chanya pa ndalama iyi chifukwa yinozgenge zgalo za pachibali ndipo ndalama zose zilutengeso kwenekuku.

turkey-syria-refugees.jpeg9-1280x960

Wupu wa Katolika uwo ngwa chikhilisithu nawo wati ungalekelelapo mwazi yayi chifukwa chitanda ichi chikuzindulana mtima pala wachiwona ndipo chapempha wupu uwo ukutemwa kuponya vakulya na malaya mumaji kuti uyo walikumanya kuskamba wakatolenge chifukwa ndivo vakomeska ŵanthu ŵanandi.

 

951177-PartPARPar-1441440167-655-640x480

Mwana uyu pali chigomezgo chakuti boat likabila apo ma refugees aya yakakhumbanga kuti yambuke kuluta  ku Europe kufuma ku Syria.

Ndalama izi zose zikufikila muma  NGOs ayo yakovwila ŵanthu awo ŵakusoŵa pakukhala panji kuchimbila masuzgo ku vyalo va kwawo mu Turkey.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: