Home » Uncategorized » Chilango cha “ZINA” ku Afghanistan ni ichi

Chilango cha “ZINA” ku Afghanistan ni ichi

Advertisements

149_644x483_441763178_644x483

Chakwamba lekani tilongosole dankha naza lizgu lakuti “Zina”.

Pala muli ku Afghanistan “zina” nkhugonana pakati pa mwanakazi na mwanalume pambele mundatolane.

Sono ku chalo ichi pala munthu wapanga “zina” mbwenu mwanakazi pamoza na mwanalume mose ŵakumutolani nakumuchemelani  madoda ndipo ŵakumuzwetelelani  jengelelele ukuŵakhala mumipando.

Mbwenu ŵakusankha doda limoza ilo ndachikanga kweneso ndamangolomela kuti liyambe kumutchaya na swepa.

Doda ili likuyamba kukwapula mose na swepa mpaka zikwane 100 mbwenu mukuluta ku jele ndipo mukukhalako vyaka 15.

Pala mwazafuma ndipo mbwenu mukuzatolana chifukwa  mukutoleka ngeti ndimwe ŵakazuzi kweneso ŵankhuli.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: