Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 61,497 other followers

Follow Nkhani Mchitumbuka on WordPress.com

Follow me on Twitter

Advertisements

Chimbale cha Angela Nyirenda chifumenge pa 2 October

maxresdefault

LUSAKA:

Chimbale cha Angela Nyirenda waku Zambia chifumenge pa 2 October kwene watumizga uthenga uwu:

“Iwe foseke ungate uŵikengepo video yane apa chaaa chifukwa viŵanthu vazgoŵela kutola sumu za waka mumalo mwakuti ŵagulenge!!”

“Ulindizge dankha sumu yane yizaguge ndipo uzapelekenge ku umba uwu kuti uzapangenge download”

MOSES-SAKALA-MAKEWANA-QUEENS-624x416

Angela wati chimbale ichi chichemekenge na zina lakuti “salary” chifukwa muzinda unandi ukukhutila na ndalama iyo ŵakupokela yayi pa ntchito zawo.

Munthu uyu wafumyapo vimbale vake vinayi ndipo chimbale chakwamba chikafuma mu 2004. Kwene Angela wanguti dankha ziii pakati apa mpaka vyaka 7 ndipo sono waganizaso kufumya chimbale ichi cha salary.

Advertisements

Demeti camera njankhongono nadi iyi- check particulars


DEMETI:

Ŵanthu luso ŵakuyanalo patali chomene sono.

Kwiza camera iyo yina 250 megapixel APS-H CMOS sensor kung’anamuka kuti yingamanya kuŵazga malemba ayo yalembeka pa ndege iyo yilikuchanya chomene!

Canera iyi zina lake ni canon ndipo ŵapanga mba Japan kweneso yikujambula video ku chinthu icho chili  18 km away.

Kutimbanizga maganizo na binocular chaa chifukwa iyi yikutola video pamoza na vithuzi wuwo.

Camera iyi sensor yake yili 19,580 x 12,600-pixel ndipo sono ndiyo yikuchemeka kuti ni WORLD RECORD camera.

Vyalo ivo vikulimbana na ISIS kuti yimale ku Syria kwene ma refugees vikukana

 

Nkhani ili pano mwahuno njakuwona vyalo ivo vikunanga ndalama zinandi kugula vilwelo va nkhondo kuti vilimbane na ISIS ku Syria kuti yimale kwene pala ma refugees yakuchimbila ku Syria kwiza ku vyalo vawo mbwenu ŵakuŵakana. Vyalo ivi vilipo vinkhondi.
Photo ya mwana yula wakasangika chakuvunama mumphepete mwa maji uyo zina lake wakaŵa Aylan Kurdi waku Syria likaŵa banja ilo likachimbililanga ku Europe kwene mbwenu vyalo vinandi kula vikukana kupokelela ma refugees ndicho chifukwa banja lila lose lilikumalila mu maji.

951177-PartPARPar-1441440167-655-640x480.jpg

VYALO VAKE NI IVI:

Wovwili ku Syria ulikukwana $16 Billion kufumila mu chaka cha 2011 apo ISIS yikayambila kuzganga.

1. America 

Chalo ichi ndicho ni “main player” ndipo chikunanga $1 Billion chaka chilichose cha Chiuta kwene yilikuzomelezgapo ma refugees 1,434 pela.

2. Britain

Chalo ichi chilikunanga $122 Million kwene chilikupokelelapo waka 4,866 ma refugees.

3. Canada

Yilikunanga $528 Million kwene yikikutolapo waka ma refugees 2,300.

4. Vyalo vamu European Union (UK, France, Belgium, Denmark na Netherlands) 

Vyalo ivi vose pamoza vilikunanga $882 Million ndipo vilikutolapo ma refugees 16,000 pela nakujalilathu papo no kuzomelezgaso ŵanyake.

5.  Russia

Chalo ichi chilikunanga $1.5 Billion ndipo chilikutola ma refugees yakukwana 1,395


Sono pala tasazga mafigala yose yama refugees mbwenu ni 2% iyo yilikutoleka na vyalo va mpondamakwacha.
Kwene vyalo nthena Egypt, Turkey, Jordan, Lebanon  na Iraq vikusunga 95% yama refugees ŵakufuma ku Syria.

Nkhwantha zaku University zakana kuti ŵaziwonelenge mubotolo

stellenbosch-campus

CAPE TOWN:

University students awo ŵakusambila pa Stellenbosch ŵati sono ŵatolenge nthowa yinyake kuti boma la South Africa mpaka likhaule.

Iwo ŵakuti chiyowoyelo cha Mfana_kalo (Africaans) chilekeke chifukwa chilije phindu kweneso chikukumbuska kusankhana mutundu uko kukaŵapo kale.

Sukulu iyi yayezga kwenda mumisewu kwene mbwenu boma lili nuuu likubekako waka nthee.

Sono ŵakuyowoya kuti ŵalutenge ku khoti kukakelula chikalakala chifukwa boma ili ni majala makutu.

su

Pa university iyi ŵasambili ŵanandi ŵakuyowoya chi Africaans (mfana_kalo)

Muliska ndiye wakanyengelela team ya Zimbabwe kuti yizgale na Guinea

magaya2-1

HARARE:

Prophet Walter Magaya wa tchalitchi la Prophetic Healing and Deliverance (PHD) ndiye wakanyengelela The Warriors of Zimbabwe kuti mpaka ŵatimbe bola na Guinea mayilo ilo likamala chimoza kwa chimoza ku Rufaro Stadium.

ZIFA uwo ni wupu wakuwona za bola mu Zimbabwe undapeleke ndalama zakukwana $42,000 izo yikayowoya kuti pala mwakaphala bola na Malawi mbwenu lipelekenge. Kwati namwahuno pano ŵaliwaka “mphakumwa mphakugeza” .

Ivi vikapangiska kuti muliska uyu wayambe kutchaya malilime kuti team yizwete mutu yizomele kutimba bola. Mbwenu anyamata malilimi ŵakayapulika yayi ŵali ise tikukhumba ndalama yiwe dankha apa.

Muliska uyu wakatola ndalama yake yamuthumba yakukwana $20,000 nakuŵaphalila kuti iye ndiye wayowoyenge na ZIFA.

1-Prophet-Walter-Magayas-wife-Tendai-greets-George-Chigova

Wupu wakuwona za bola ukayowoya kuti ndalama iyo yitolekenge pa mukhomo yose yilutenge kuŵazgali ŵabola.

Ndalama ya Zambia yajintha misisi pasi

Edgar%20Inonge%20State%20House%20Aides

LUSAKA:

Chaka chikwiza kuŵenge visola va chalo ndipo ŵanthu ŵayamba kuchenjezga boma kuti lileke kuwila ndalama ngeti ndipumi chifukwa vingapangiska kuti ndalama yawo yizgoke zude.

Ndalama ya Zambia njankhongono chomene kujumpha South African Rand.  Nthazge ise yithu ya Malawi yikufolako yayi napadoko.

Ndalama ya Zambia na US Dollar yikusinthika 1:10 kung’anamula kuti $1=K10

Kwene ndalama yithu ya Malawi sono yikusinthika $1=K550.

Kwene pa nyengo ya Kamuzu ndalama ya Zambia yikazgoka zude chifukwa nkhongono tikayiphalanga kutali chomene.

Nduna yaku Tanzania mwahuno yakumananga na yaku Qatar

QNA_Tanzania_Qatar_07082015

DAR-ES-SALAAM:

Mwahuno pa Monday Prime minister waku Tanzania Mizengo Peter Pinda ŵadumbizgananga twakusingo na Ambassador waku Qatar Abdullah bin Jassim Al-Madhadi

Vindumbizgano vawo vakhwaskananga na kulutizga ubwezi kweneso umo ŵangalimbikiskilana kukwezga ndalama yawo.

Panguŵaso nkhani zinyake izo ŵangukanizga munthu waliyose kuti waleke kupulikako chifukwa ntchisisi chaŵeneko umo ŵakupanganilana.

Operation Fiela yilikukolapo ŵanthu 15,000 ŵambula makalata

2023479714

PRETORIA:

Boma la South Africa  kwizila mu Committee iyo yilikujulika ndipo njakusazgana police na Army yati njakujitemwa kuti ntchito yakukola ŵamwiza mu chalo mwawo sono yikwenda makola.

Kufumila mwezi wa April kuzafika July ŵamwiza 15,396 ndiwo ŵalikukoleka. Mugulu lenelili mwasangikaso kuti ŵanthu 1,694 ŵakukhwaskika na milandu yakupambanapambana nthena kwiba, kugulisa chamba, kuchimbila mulandu apo khoti likaŵapa bail-out kweneso ŵanyake njakukoma. Milandu yinyake nja 2002.

Boma la South Africa lati ŵanthu ŵanthena aŵa liyambenge kuŵagwiliska jele pambele ŵandatumizgike kwawo.

791878244

Kwa awo ŵalije mulandu wose ŵatolapo dankha 5,090 kuti ndiwo ŵamalizga kuŵajambula nkhope kweneso kutola vigunwe vawo pamoza na njoŵe kuti ŵazaleke kwizaso mu chalo mwawo pala ŵatumizgika.

Gulu ili nyengo iliyose sono litumizgikenge.

Chilango cha “ZINA” ku Afghanistan ni ichi

149_644x483_441763178_644x483

Chakwamba lekani tilongosole dankha naza lizgu lakuti “Zina”.

Pala muli ku Afghanistan “zina” nkhugonana pakati pa mwanakazi na mwanalume pambele mundatolane.

Sono ku chalo ichi pala munthu wapanga “zina” mbwenu mwanakazi pamoza na mwanalume mose ŵakumutolani nakumuchemelani  madoda ndipo ŵakumuzwetelelani  jengelelele ukuŵakhala mumipando.

Mbwenu ŵakusankha doda limoza ilo ndachikanga kweneso ndamangolomela kuti liyambe kumutchaya na swepa.

Doda ili likuyamba kukwapula mose na swepa mpaka zikwane 100 mbwenu mukuluta ku jele ndipo mukukhalako vyaka 15.

Pala mwazafuma ndipo mbwenu mukuzatolana chifukwa  mukutoleka ngeti ndimwe ŵakazuzi kweneso ŵankhuli.

P-Square wakhongota namasozi nthonthontho ku USA pa “stage”

ImageProxyU211ETMK

P-Square uyo wakwimba ku Washington DC mbwenu usiku wamayilo wakalila pa stage chweeeeeee namasozi nthonthontho!!

Iye wakayimbanga sumu yake yakale yila yakuti “beautiful Onyinye”  mbwenu yamukumbuska  anyina na adada ŵake awo ŵalikufwa chifukwa ndiyo nyimbo ŵakayitemwanga chomene mwakuti pala wayamba kuyimba iwo ŵakavinanga chikokochi uko mbina zawo zikugandana!!

Pachifukwa ichi mbwenu P-Square wakakhongota namasozi nthonthontho pa stage uko viŵanthu vaku USA vikuseka vikuneneska vili pheeeee kwene munyawo wakukolomoka na kulila